ازدواج و انتخاب همسر را که می توان به عنوان یکی از مهم ترین انتخاب های فردی هر شخصی نامبرده باید یکی از ملاکهای مهم گزینش همسر در سایت همسریابی  بگونه‌ای طراحی کرد که با استفاده از فضای مجازی امکان مناسبی برای انتخاب همسر در دسترس افراد جویای ازدواج قرار بگیرد آن گونه که به نظر می‌رسد همسریابی به صورت مجازی و با استفاده از سایت همسریابی هنوز در جایگاه شایسته ای قرار نگرفته است و دید مثبتی نسبت به آن در جامعه وجود ندارد و در ایران واضح و مبرهن است که می توان به آنها به گونه های مختلف اشاره کرد.از آنجایی که نام بردن از این کمی دشوار می نماید شاید روزی فرا برسد تا بتوانیم همه این علل بدبینی در جامعه ایران را نسبت به سایت همسریابی و ازدواج از این طریق به دست بیاوریم اما می دانیم که رفته رفته فرهنگ انتخاب همسر از طریق سایت همسریابی و سایت های اینترنتی در آینده نزدیک بسیار قرار گیر خواهد شد و امکان برخورد با آن به طریق اینجا بی وجود ندارد البته احتمال دارد که به طریق سلبی با آن برخوردهای صورت بگیرد اما در آینده این نیز ناممکن خواهد بود ولی که یکی از عوامل بدبینی که وجود دارد را میتوان در فرهنگ نامناسب رایج در جامعه نسبت به انتخاب همسر دانست و البته اشاره هایی که به این امر شده است که چون سایت همسریابی در برنامه های آگاهانه در امر ازدواج کنند دارد شاید محمل مناسبی برای ازدواج نباشد سایت همسریابی شیدایی این امر را محترم نموده است که بتوان انتخاب همسر عاقلانه در کنار یک زندگی عاشقانه را آزمود.آنگونه که به نظر می‌رسد در سایت همسریابی نباید به دنبال گزینه های بهتری دارم چون که معمولاً آنهایی که گزینه‌های رویایی را انتخاب می‌کنند و فایل‌های ناصحیحی دارند و این امر را ما در آینده به سادگی انجام خواهیم داد تا بتوانیم در مناسبت های مختلف زیبایی های لازم دارد و کارایی های لازم را به سایت همسریابی ببخشیم تا بتوان انتخابیه آگاهانه تر و بهتری را تجربه کردیمسایت صیغههمسریابی دائم سایت صیغه موقت سیغه صیغه http://www.samipatogh.ir/همسریابیhttp://www.yekkamand.irهمسریابیhttp://www.yekkamand.irموقتhttp://www.v55.ir