عشق؛راه تحمل این زندگی۱.چگونگی تحمل شرایط زندگی در جامعه این روزهای ما تبدیل به پرسش بخش های زیادی از جمعیت جامعه شده است.افراد زیادی را میبینیم که از افسردگی،پوچی،بی معنایی و ناتوانی روحی در تحمل این زندگی سخن می گویند.۲.بودلر،شاعر بزرگ،پاسخی زیبا به این پرسش می دهد.او معتقد است تنها راه تحمل این بار تحمل ناپذیر "مستی" است.بودلر می گوید برای تحمل این جهان تنها باید مست بود،چه مست شراب،چه مست شعر و چه مست پرهیزگاری.مست شوید تا بتوانید این زندگی را تحمل کنید.۳.اریک فروم،فیلسوف برجسته، معتقد بود تنها راه تحمل این زندگی "عشق" است.فروم مستی با شراب یا سکس یا کار زیاد یا پول را نوعی راه حل دروغین برای مقابله با بار این جهان می دانست.فروم باور داشت که ما ممکن است بواسطه مستی با شراب یا سکس یا پول به طور موقت از این جهان فاصله بگیریم و قادر به تحمل بار واقعیت شویم،اما با پریدن اثر این مستی موقت در حالی که ضعیف تر شده ایم با واقعیت سرسخت زندگی روبرو می شویم.فروم عشق واقعی را تنها راه تحمل این جهان می دانست.از نگاه فروم عشق واقعی یعنی "بخشنده بودن".فروم باور داشت برای بخشنده بودن نیازی به ثروتمند بودن نیست.برعکس،ما چون بخشنده هستیم،ثروتمندیم.اگر فیگور بخشش را بپذیری،آنگاه ثروتمندی.او معتقد بود تنها راه تحمل این جهان رفتن به سوی انسانهای دیگر،عاشقی کردن و بخشنده بودن است:بخشش وجود خود.۴.آنچه که نوشتم به معنای غیر سیاسی شدن و بی اعتنا شدن به نقش ساختارهای سیاسی و اقتصادی در ساختن این زندگی پر از رنج امروزی نیست.برعکس،امروزه عشق کنشی است سیاسی که مانع از جدا شدن مردم از یکدیگر می گردد.بزرگترین برگ برنده قدرت در اعمال فشار خود بر جامعه گیر انداختن مردم در خلوت و تنهایی زندگی و مشکلاتش و شلیک به آنها است.عشق ورزیدن به یکدیگر در معنایی که فروم از آن سخن می گوید یعنی اینکه قدرت نمی تواند شما را به تنهایی گیر بیندازد و مرگ شما را رقم بزند.برای سیاسی بودن باید عاشق بود.منبع: کانال تلگرامی رخداد تازه ( استاد جامعه شناسی و فلسفه دکتر مصطفی مهرآیین)