اگر قرار است  تنها به این دلیل با یک زن شاغل ازدواج کنید که هر کسی مخارج خود را بدهد پس مفهوم شراکت در ازدواج را درست متوجه نشده اید ازدواج تنها هم خوابگی مشترک نیست بلکه در کنار مسایل دیگر در زمینه مسایل مالی نیز باید به اشتراک برسید بهتر است بعد از ازدواج یک حساب مشترک بانکی دو امضا داشته باشید ،تا بتوانید برای موارد مشترک زندگی مانند مسافرت ، هزینه های جانبی زندگی هر دو نقش داشته باشید اما اگر قرار است بعد ازدواج هر کسی پول لباس و کفش و درمان و سفر خود را بدهد ، دیگر زندگی مشترک مفهومی ندارد ...