💢 این مطلب در مورد تغییر دادن افراد دیگر (زیردست، فرزند، همسر، پدر و مادر) نیست، بلکه در خصوص خود ماست. 

همه‌ی ما به تغییر نیاز داریم.


🔹گام اول: وقتی فکر و شیوه‌ی تفکر خود را تغییر می‌دهید، در حقیقت باورتان تغییر می‌کند.


🔸گام دوم: وقتی باورتان را تغییر می‌دهید، انتظارات شما تغییر می‌کند.


🔹گام سوم: وقتی انتظارات خود را تغییر می‌دهید، نگرش‌تان به خود، جهان و آینده تغییر می‌کند.


🔸گام چهارم: وقتی نگرش خود را تغییر می‌دهید، عملکردتان تغییر می‌کند.


🔹گام پنجم: وقتی عملکردتان را تغییر می‌دهید، تمامی کلیت رفتاری یا نظام رفتاری شما تغییر می‌کند.


🔸گام ششم: وقتی سیستم رفتاریتان را تغییر می‌دهید، قطعا آن زمان است که زندگی را تغییر داده‌اید.