انتخاب همسر به عنوان بزرگترین انتخاب و مهمترین انتخاب زندگی هر شخصی نمود یافته است باید اصولا بر روی قواعد و اطلاعات متقابل باشد و در درجه اول شناخت هر فرد نسبت به خودش بسیار اساسی است،بعد از شناختی هر شخصی نسبت به خود در طول زمان زندگی خویش به دست می آورد می‌تواند به درک این نکته مهم برسد که برای ادامه زندگی و تشکیل یک خانواده پایدار چه فاکتورها و اصولی را رعایت کند و کوتاه کلام که فردی که برای ادامه زندگی در کنارش انتخاب خواهد کرد باید بر چه معیارهایی این انتخاب استوار باشد.

تا به اینجا می دانیم که این شناخت در دنیای واقعی رخ می‌دهد اما آیا امکان پذیر است که یک شخص از طریق فضای مجازی بتواند همسر مناسب خویش را انتخاب کند یا نه.

دارم اول باید به این نکته اشاره کرد که همیشه اولویت انتخاب همسر در دنیای واقعی و در مراودات روزمره اتفاق می‌افتد و اصل این است که این بهترین گزینه است پس حتی در صورت آشنایی های مجازی نیز باید دقت کرد که بعد از آشنایی های اولیه حتما در دنیای واقعی آزموده های حیات شرق را بررسی دقیقی بکنیم. و این امر به شکل متقابل انجام می گیرد پس باید یادآوری کنیم که به هیچ وجه تصمیم نهایی ازدواج را قبل از دیدار های واقعی نباید گرفت بلکه فضای مجازی تنها محکمه ایست برای آشنایی اولیه و معرفی شخص به علت این که گستردگی فضای مجازی به سادگی می تواند محدودیت های زمانی و مکانی را از میان ببرد و گزینه های بیشتری را برای انتخاب در برابر آدمی قرار دهد.

البته می دانیم که میزان شناخت از طریق یک سایت همسریابی اصولا به میزان شناخت و اندازه آن از طریقه دنیای حقیقی نخواهد بود پس بهتر است که در اول کار تکلیف خود را با مدل انتخاب خویش روشن کنیم و به این نکته گریم بیاوریم که سایت همسریابی تنها ۱ گزینه برای آشنایی های اولیه می باشد و به هیچ وجه نباید از آن کارکرده تولید عشق بخواهیم اگر قرار است عاشق شویم این عشق خویش را به محک آزمون های بسیار بیازماییم.

از نگاه کارشناسان معمولاً آن مدل است انتخاب همسر در فضای مجازی و یا سایت های همسریابی را نرم می کنند که مربوط به تولید عشق قبل از دیدار های حقیقی و واقعی میباشد البته این را هم باید یادآور بشویم که بسیاری از جوانان به این نکته معتقد نیستند و آگاهی ندارند که نباید در فضای مجازی عاشق کردند و به سادگی اعتماد کنند و البته تنها بحث آگاهی در این زمینه مطرح نیست به علت اینکه کارکردهای پیش آمده در این فضای مجازی به گونه ای است که امکان تولید علاقه را به شکل ناآگاهانه افزایش می دهند.

وقتی این جزئی از ذات آشنایی های مجازی محسوب شود به سادگی کارشناسان انتخاب همسر همدم و عشق را از فضای مجازی تخطئه خواهند کرد.

ولیکن ما معتقدیم که اگر آگاهی‌های لازم ارائه گردد می توان به انتخاب های صحیح به شکل نگاه آماری از فضای مجازی به این معنا که با گستردگی فضای مجازی و با استفاده از این نکته به آشنایی های مفید رسید و سپس از میان این آشنایی های به وجود آمده با استفاده از فاکتورهای مراودات روزمره در دنیای واقعی به عشق واقعی خویش رسید.

امید ما این است که بتوان آسیب های موجود در آشنایی های مجازی را برطرف کرد و از این امکانات به وجود آمده در عصر مدرن در جهت بهتر شدن زندگی و انتخاب‌های درست استفاده کرد.