به هر ازدواجی تن ندهی ازدواج هدف زندگی نیست تنها راه خوشبختی و تکامل نیز نیست اگرچه مسیر مهمی برای رسیدن به مقصد است ولی تنها راه نیست اگر کسی تنها راه خوشبختی را ازدواج بداند آن وقت تحت فشارهای اجتماعی مجبور است به هر ازدواجی تن دهد تا بدبختی نماند ازدواج موقت می تواند راه رشد را تسهیل کند در غیر این صورت خود ازدواج مانعی بر سر راه تکامل و خوشبختی است.

تعهد به سند ازدواج نیست تعهد به حلقه توی انگشت نیست تعهد حسی است که در قلب ماست.

ازدواج یک رفتار است اگر عادت کردم رفتاری را متناسب با شرایط خود انجام دهم می‌توانم فرد موفقی در همه زمینه ها باشم.

اگر جای علت و معلول ها را با هم اشتباه بگیریم و نتوانیم آنها را با رویکرد درست بنگریم، هیچ وقت نمی توانیم راهکار مناسبی نیز ارائه دهیم.

مشاوره پیش از ازدواج به این معنی نیست که افراد سه ماه مانده به ازدواج و مشاوره بیایند مشاوره ازدواج مشاوره ای است که از کودکی آغاز می‌شود زیرا همانگونه که گفتیم ازدواج یک جزیره جدا شده از زندگی نیست.