ما ایرانی ها 

معنای در لحظه زندگی کردن را 

اشتباه متوجه شده ایم.

در لحظه زندگی کردن 

یعنی 

خوب و بد 

درست و غلط 

پیامد

عواقب 

و نتیجه کار را سنجیدن 

اما متأسفانه بسیاری از ما فکر می کنیم 

در لحظه زندگی کردن یعنی 

در لحظه لذت بردن...

یعنی 

حالا اگر با یک کسی هم خوابه شوم

و این وسط 

حامله بشوم

یا باعثِ حامله شدنِ یک نفر دیگر شوم 

خیلی مهم نیست 

مهم این است که

در لحظه لذت ببرم...

یا اگر ناراحت شدم

بزنم تویِ گوشِ یک کسی 

حالا شاید چیزی نشد...

یا ماشینم را با هر سرعتی که 

می خواهم

برانم 

اگر تصادف کردم 

و کشته شدم

یا باعث کشته شدنِ کسی هم بشوم 

شده است دیگر 

خیلی مهم نیست 

مهم این است که 

من در لحظه لذت ببرم...