🔵خیلی وقتا بعضی خانما میگن ما که شوهرمون نگاه نمی کنه، توجه نداره پس چرا به خودمون برسیم؟
بعد همیشه #ژولیده پولیده ن!!😵  لباس های معمولی تنشونه. موهاشون وز و بدون شانه س و حتی ابروهاشونو دیر به دیر بر می دارن.


اینطور خانما باید #حواس شونو جمع کنه چون بعضی مردا ابراز #احساسات بلد نیستن و چون مَردن کسی بهشون #آموزش نداده. در نتیجه ممکنه هیچ وقت چیزی نگن ولی در دلشون همه اینا رو ببینن و شمارو با بقیه مقایسه کنن.


🔵اکثر مردا بصرین. یعنی از طریق چشم کیف می کنن و لذت میبرن. خب پس این قیافه چقدر میتونه دورشون کنه؟؟ این که می گین نمی بینه واقعا #عجیبه. احتمالا بروز نمیده. البته میتونین تو رفتارش #دقت کنین اگر موقع تعریف کردن مثلا از یک دشت بیشتر به زیبایی #منظره و اینا پرداخت پس حتما بصریه و مطمئن باشین می بینه و نمی گه. 👀


🔵اینم بگم که این #خانمای عزیز باید پیش خودشون فکر کنن! مگه همه چیز شوهرتونه؟ یعنی اگه شوهر نداشته باشین باید #زشت باشین؟؟؟؟؟؟؟


شما ارزشش رو دارین که خودتون رو برای خودتون زیبا کنید. برای خودتون لباس #قشنگ بپوشین و خوش تیپ بگردین. برای خوتون #عطر بزنین وحمام برین.

🔹اینا بهتون اعتماد به نفس میده و #علاقه تونو به خودتون زیاد می کنه. حتما که نباید آقایی ببینه. خودتونم دل دارین