به جملات آشنای یک مرد یا زن بهانه گیر توجه کنید


مرد

❣️ چرا خونه همیشه نامرتبه

❣️ این بچه کی قراره بخوابه؟

❣️ هیچ وقت غذا سروقت حاضر نیست!

❣️ دوباره بی اجازه من مهمان دعوت کردی و...


زن

🍒باز که میوه های بدرد نخور گرفتی! 

🍒پس کی میخوای آشغال ها را دم در بزاری خونه بو گرفته! 

🍒چند دفعه بگم لباس هاتو این ور آن ور پرت نکن

🍒چقدر جورابات بو میده و...


و در نهایت، بهانه گیری ها به این جمله ختم می شوند

خسته شدم، چقدر باید خونسردی و بی مسئولیتی تو را تحمل کنم ...


به همین راحتی، همسران می توانند با مکالمات بهانه جویانه روی اعصاب یکدیگر راه بروند و موجب عصبانیت، لجبازی و کشمکش شوند.