👂🏼 #شنونده_خوبی_باشید

 خوب گوش دادن به گفته های همسر ، با دقت به چهره او نگاه کردن و برخی از گفته های او را تایید کردن موجب آن می شود که او بیشتر و بهتر درباره مسائل توضیح دهد


😶 #رازدار_باشید

 بعضی افراد به اهمیت رازدار بودن و اینکه تا چه حد در جلب اعتماد در رابطه با همسر یا افراد دیگر تأثیر دارد توجه ندارند و موجب آن می شود که دیگران کمتر با آن ها صحبت کنند و مسائلی را با آن ها در میان نگذارند


🤐 #خودتان_نیز_پنهان‌کاری_نکنید

بعضی از مسائل و جریاناتی را که همسرشما از آن اطلاع ندارد با او در میان بگذارید بااین کار او را نیز وادار می کنید که درباره کار و مسائلی که با آن ها برخورد داشته توضیحاتی بدهد و برخی از ناگفته ها را بیان کند


🙄 #حذف_کنجکاوی_های_نادرست 

 چنانچه زن و یا شوهر متوجه شود که همسرش موضوعی را از او پنهان می کند بهتر است از کنجکاوی های غیر معقول مثل چک کردن موبایل و ایمیل خودداری کند


🤗 #سرزنش_نکنید

یک جوری برخورد کنیدکه همسرتان خیال پنهان کاری یادروغ را از سرش بیرون کند

چون باورمیکند که با گفتن اتفاقات و تصمیماتش نه سرزنش میشنود و نه مقایسه میشود


🙁 #زیادی_سخت‌گیری_نکنید

با سخت گیری بیش از حد ، حس زیر دست شدن و مورد کنترل بودن میکنند که ازش متنفر هستند