افراد موفق با هم سطح خود یا بالاتر از خود ارتباط برقرار می کنند، زیرا انگیزه بیشتر بگیرند و برای به دست آوردن موفقیت و ثروت بیشتر تلاش کنند.آن ها افراد موفق دیگر را می بینند و آن ها را الگوی خود قرار می دهند و با خود فکر می کنند اگر آن ها می توانند پس من هم می توانم.به جای این که به یکدیگر حسودی کنند و حسرت آن ها را در دل داشته باشند، از هم درس می گیرند و برای رسیدن به هدف بالاتر تلاش می کننددیدت رو عوض کن ، دنیات قطعا عوض میشه